top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30227564,

hierna te noemen: de uitvaartbegeleider.

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

A. De uitvaartbegeleider: de gebruiker van de algemene voorwaarden, in deze Eerbetoon.

B. De opdrachtgever: degene die de uitvaartverzorging is overeengekomen met de uitvaartbegeleider.

C. De leverancier: de leverancier van de aan de uitvaartbegeleider te leveren zaken en/of diensten.

D. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en de uitvaartbegeleider mondelinge, schriftelijke of elektronische tot stand gekomen overeenkomst betreffende de verzorging van een uitvaart.

Artikel 2 | Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, kostenraming en overeenkomst tussen de uitvaartbegeleider en een opdrachtgever waarop de uitvaartbegeleider deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de uitvaartbegeleider voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De uitvaartbegeleider en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 | Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de kostenraming door zowel de opdrachtgever als de uitvaartbegeleider. Behoudens artikel 5.1 kan opdrachtgever deze overeenkomst tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart wijzigen onder doorberekening van de hiermee samenhangende kosten. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de uitvaartbegeleider een richtprijs aangeven. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De uitvaartbegeleider is gehouden desgevraagd zo spoedig mogelijk de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. De opdrachtgever is gehouden om de werkelijke prijs te betalen.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvaartbegeleider zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartbegeleider het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de uitvaartbegeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan de uitvaartbegeleider worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de uitvaartbegeleider zijn verstrekt, heeft de uitvaartbegeleider het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De uitvaartbegeleider is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de uitvaartbegeleider is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke nodig zijn voor o.a. door de uitvaartbegeleider te verzorgen advertenties, rouwbrieven en/of andere publicaties, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de uitvaartbegeleider kenbaar behoorde te zijn.

5. De opdrachtgever vrijwaart de uitvaartbegeleider voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De hiermee samenhangende kosten zullen – behoudens lid 4 – aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de uitvaartbegeleider de opdrachtgever hierover inlichten.

3. Indien een vast tarief / honorarium is overeengekomen zal de uitvaartbegeleider daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief / honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 2 zal de uitvaartbegeleider geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de uitvaartbegeleider kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 | Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de uitvaartbegeleider aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.

3. De uitvaartbegeleider kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 | Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de WIK en het besluit BIK.

2. Indien de uitvaartbegeleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 | Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien de uitvaartbegeleider aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde, uiterlijk 4 dagen na de uitvaart, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

1. De uitvaartbegeleider staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart. Voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, is de uitvaartbegeleider aansprakelijk tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde gebreken of tekortkomingen mede toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever, dan wordt de aansprakelijkheid van de uitvaartbegeleider in evenredige mate vastgesteld. Een andere verdeling van de aansprakelijkheid vindt plaats indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

3. Indien de uitvaartbegeleider aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang  van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de uitvaartbegeleider aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de uitvaartbegeleider toegerekend kunnen worden.

  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaartbegeleider of haar ondergeschikten.

6. De uitvaartbegeleider is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 | Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartbegeleider geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de uitvaartbegeleider niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 11 | Geschillen

1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 | Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de uitvaartbegeleider en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 | Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30227564. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page